Autoškola v Brně – informace o řidičských průkazech

Jsme moderní autoškola v Brně

Cesta k řidičskému průkazu je celkem jednoduchá. Autoškola Alfa se vám pokusí co nejvíce zjednodušit cestu za řidičským průkazem. Stačí následovat tyto kroky:

Délka kurzu je individuální u každého typu řidičského oprávnění. Počet hodinových jízd u každého typu řidičského oprávnění si můžete prohlédnout v ceníku autoškoly Alfa.

Výcviky v autoškole ALFA v Brně

TYP min. VĚK VOZIDLO
A(M) 15 let moto do 125cm3, rychlost do 45 km/h
A1 16 let moto do 125 cm3, 11 kW
A2 18 let moto s omezením do 35 kW
A 24 let moto bez omezení
B 18 let osobní automobil
B+E 18 let vlek
C 21 let nákladní automobil
C+E 21 let přívěs
D 24 let autobus
  • Teoretická výuka probíhá na učebně v sídle autoškoly každé pondělí od 17:30
  • Výuku lze zahájit průběžně

Přihlášku si lze vyzvednout:

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQAB

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY 

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím lékařem potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, žádosti o řidičské oprávnění (dále jen „žádost“) autoškolou a ze strany žadatele podpisem na žádosti o řidičské oprávnění, kterým prohlašuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. Pokud s ohledem k věku žadatele vzniká povinnost o odpovědnosti jiné osoby, musí být žádost doplněna podpisem zákonného zástupce.
Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).
Žadatel podáním žádosti o přijetí k výuce a výcviku souhlasí se smluvními podmínkami autoškoly .

2. Kurzovné

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené se zkouškou.
Aktuální ceník naleznete na www.alfabrno.eu 

 

Úhradu kurzovného lze provést:
  • hotovostně v kanceláři autoškoly
  • Převodem z účtu na účet
Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v hotovosti, nejpozději při zahájení kurzu, v plné výši dle ceníku.
Při platbě převodem z účtu je splatnost objednané výuky a výcviku v plné výši dle ceníku též do zahájení kurzu.
V případě individuální dohody je možná též úhrada formou zálohy v hotovosti.
Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel tzv. „průkazku“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. 
Záloha je vždy součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli termíny splatnosti jednotlivých záloh.
Není-li některá záloha uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude platba provedena.
Cena zálohy musí být v plné výši uhrazena v termínu splatnosti a to je před zahájením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo ukončit výuku a výcvik žadatele, s čímž žadatel vyslovuje souhlas.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly.
Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě.
Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.
V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.
Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel během výuky pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.
Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.
Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy nebo od ukončení teoretické výuky žadatele doba přesahující šest (6) měsíců a od zahájení výuky a výcviku dvanáct (12) měsíců, ve které si žadatel neobjednal u učitele nebo autoškoly další výuku nebo výcvik, a v této době žadatel nepožádal autoškolu písemně o přerušení, nebo odklad další výuky a výcviku, autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy s žadatelem. I v tomto případě se bude však považovat výcvik za ukončený ze strany žadatele, bez nároku na vrácení kurzovného.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku bez udání důvodu ze strany žadatele vzniká nárok na smluvní poplatek  ve výši 500 Kč za vystavení potvrzení o absolvování výuky a výcviku. Smluvní poplatek bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného .
 

6. Cvičné jízdy

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy v kanceláři autoškoly a to telefonicky či osobně. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. v pracovní den před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS. Smluvní pokuta zaneomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 350 Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku, nebo prostředky na nevyužitou jízdu budou sloužit k pokrytí nákladů a žák si chybějící jízdu uhradí následně z vlastních prostředků.
Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele, jízda propadá, žák hradí poplatek za zmařenou jízdu 350Kč. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).
Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.
Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

7. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole příslušný odbor obce s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.
Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 48 hodin před zahájením zkoušky, a to instruktorovi a nebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.
Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní poplatek ve výši 1000 Kč, který slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné apod…), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.
Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

8. Pojištění-škody

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. V případě dopravní nehody se dle zákona rozlišuje zavinění žáka a instruktora. Zda instruktor mohl dopravní nehodě zabránit či nikoliv.

9. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.
Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.
Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoliv jiné autoškole v České Republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele dle obchodních podmínek a školního řádu autoškoly.